Algemene voorwaarden

1. Algemeen 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • –  Opdrachtnemer: Houdtindustrie Noord-Brabant BV, tevens handelend onder de naam Brabowood,
  gevestigd te (5341 HD) Oss aan de Kruisstraat 20, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71584811, telefoon: 0412 – 62 31 30, www.hinb.nl, en alle aan Houtindustrie Noord-Brabant BV gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, voor zover die rechtspersonen en ondernemingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaren op hun rechtsverhoudingen met opdrachtgevers.
 • –  Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat dan wel die de opdrachtnemer een offerte doet of tot wie de opdrachtnemer in enige rechtsbetrekking staat of jegens wie de opdrachtnemer enige (rechts)handeling verricht.
 • –  opdracht: de door de opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken.
 • –  overeenkomst: elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of de uitvoering van werken, die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van de opdrachtgever en de offerte van de opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan.
 • 1.2  De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • 1.3  Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
 • 1.4  Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2. Totstandkoming overeenkomst 

 • 2.1  Het uitbrengen van offertes en aanbiedingen door opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend. Een offerte van de opdrachtnemer is slechts onherroepelijk, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk voor of bij het uitbrengen van de offerte is vermeld. Het uitbrengen van een prijsaanbieding en het onderhandelen daarover leiden niet tot enige verplichting zijdens opdrachtnemer.
 • 2.2  Indien in de offerte/aanbieding meerdere werkzaamheden worden aangeboden en per werkzaamheid een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte/aanbieding slechts als een onverbrekelijk geheel en heeft de opdrachtgever niet het recht om slechts een deel van de aangeboden werkzaamheden te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs.
 • 2.3  Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door de hiertoe bevoegde persoon namens opdrachtnemer van de door de opdrachtgever ondertekende offerte.
 • 2.4  Bij de uitvoering van een duurovereenkomst komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de opdrachtnemer in het kader van de betreffende duurovereenkomst de opdracht voor een (deel)levering van zaken/(deel)uitvoering van werken verzendt.
 • 2.5  Indien de opdrachtgever in de opdracht kennelijk onduidelijkheden dan wel manco’s ontmoet, is hij verplicht de opdrachtnemer daarop onverwijld te wijzen en opheldering te vragen, voordat opdrachtnemer tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat. Opdrachtnemer kan alsdan niet aan zijn offertes/aanbiedingen worden gehouden en is in dat geval ontheven van zijn nakomingverplichting en/of eventuele schadevergoedingsverplichting, ook na het tot stand komen van de overeenkomst.
 • 2.6  Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

          

2.7 In de offerte wordt onder meer aangegeven:
a. de plaats van het werk;
b. een omschrijving van het werk;
c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
d. het tijdstip van aanvang van het werk;
e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen;
f. de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de prijsvormingsmethode aannemingssom noemt de opdrachtnemer een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk; Bij de prijsvormingsmethode regie doet de opdrachtnemer een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:
j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
k. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst. 

3. Werkwijze en uitvoering 

 • 3.1  Opdrachtnemer bepaalt door welke persoon of personen uit zijn organisatie de opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van opdrachtnemer bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
 • 3.2  Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals die in de overeenkomst zijn gesteld.
 • 3.3  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken af magazijn. Op het moment van aflevering gaat het risico over op opdrachtgever.
 • 3.4  Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld.
 • 3.5  Op opdrachtgever rust een waarschuwingsverplichting ter zake fouten en of onduidelijkheden in de door opdrachtnemer verstrekte tekeningen en berekeningen.

4. Leverings- en uitvoeringstermijnen 

 • 4.1  De in een offerte of overeenkomst opgenomen leverings- en uitvoeringstermijnen worden door opdrachtnemer naar beste weten opgegeven en zullen zo veel als mogelijk in acht worden genomen, maar gelden nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn zullen opdrachtnemer en opdrachtgever met elkaar in overleg treden teneinde een nieuwe levertijd te bepalen.
 • 4.2  Overschrijding van een levering- en of uitvoeringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of recht om enige verplichting uit de overeenkomst op te schorten.
 • 4.3  Leverings- en uitvoeringstermijnen worden in ieder geval verlengd met de tijdsduur dat de uitvoering van de overeenkomst is opgeschort door overmacht, ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheden zijn ingetreden voor of nadat de uitvoering voltooid had moeten zijn, alsmede met de tijdsduur dat opdrachtgever in gebreke is met de uitvoering van enige verplichting uit de overeenkomst, of in verzuim is. Opdrachtnemer heeft tevens recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien als gevolg van meer en minder werk, niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

5. Oplevering van het werk 

 • 5.1  Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.
 • 5.2  Indien de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
 • 5.3  Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die ingebruikneming niet in de weg staan kunnen geen reden tot afkeuring zijn.
 • 5.4  Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
 • 5.5  Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.
 • 5.6  Door de opdrachtnemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

6. Verplichtingen opdrachtgever 

 • 6.1  Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken: 
  • over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de opdrachtnemer;
  • over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  • over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en
   water.
  • De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • 6.2  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 • 6.3  Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding tot de opdrachtnemer over te dragen aan een derde.
 • 6.4  Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de opdrachtnemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

7. Meer- en minderwerk 

 • 7.1  Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: 
  • ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
  • ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  • ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 • 7.2  In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 • 7.3  Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
 • 7.4  Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de prijs zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

a. het aanschaffen van bouwstoffen; 

 • het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
 • het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 • 7.5  Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 • 7.6  Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking
  voortvloeiende meer of minder kosten.
 • 7.7  Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag de opdrachtnemer bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de opdrachtnemer eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de opdrachtnemer worden verrekend bij de eindafrekening.
 • 7.8  Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer en alle aan opdrachtgever te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan opdrachtnemer voorbehouden, tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen opdrachtgever in verband met de overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat, in verband met andere overeenkomsten van opdrachtnemer te vorderen heeft. 

9. Betaling 

 • 9.1  Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de betreffende factuur door de opdrachtgever is ontvangen te zijn betaald.
 • 9.2  In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de opdrachtgever gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten.
 • 9.3  In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet: 
  • Voor zover de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de opdrachtgever wordt voldaan.
  • Voor zover de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt de opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 ex btw voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
 • 9.4  Opdrachtnemer is gerechtigd om al zijn en de van al zijn gelieerde vennootschappen vorderingen jegens opdrachtgever te verrekenen uit welke hoofde dan ook.

10. Garantie 

10.1 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van zijn prestatie gedurende een termijn van 12 maanden na oplevering, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze en overeenkomstig 

de voorschriften van opdrachtnemer en de daarvoor gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. In elk geval garandeert opdrachtnemer nimmer meer dan ter zake door zijn eigen leveranciers aan garanties zijn verstrekt. 

 • 10.2  Van garantie is uitgesloten gebreken in materialen of onderdelen voor de geleverde zaken waarvan het gebruik door of vanwege de opdrachtgever is voorgeschreven of die door of vanwege opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Tevens zijn uitgesloten gebreken in de geleverde zaken, die door het gebruik van de hiervoor bedoelde materialen of onderdelen zijn ontstaan. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijkgesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen of onderdelen zijn bestemd. Opdrachtnemer is op grond van zijn garantieverplichting niet aansprakelijk indien een zaak niet naar behoren functioneert ten gevolge van een gebrek in een door of namens de opdrachtgever voorgeschreven ontwerp, constructie of werkwijze dan wel van een fout in een door of namens de opdrachtgever ter beschikking gesteld advies.
 • 10.3  De garantieverplichting van opdrachtnemer vervalt indien: 
  • Opdrachtgever zelf wijzingen in, reparatie en/of vervanging aan het geleverde verricht of door niet door opdrachtnemer aangewezen derden laat verrichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
  • Opdrachtgever het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt;
  • Opdrachtgever het geleverde op onoordeelkundige, onzorgvuldige of onjuiste wijze gebruikt,
   behandelt of onderhoudt;
  • Gebreken zijn ontstaan door onachtzaamheid, ongeval of normale slijtage dan wel moeten worden toegeschreven aan omstandigheden van bijzondere aard, die opdrachtnemer ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van het werk in redelijkheid geacht moet worden bij de aanvaarding c.q. uitvoering niet te hebben kunnen voorzien;
  • Opdrachtgever het geleverde overmatig belast of blootstelt aan extreme omstandigheden
  • Opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting van welke aard ook jegens opdrachtnemer niet nakomt.
 • 10.4  Opdrachtgever zal in de garantieperiode optredende gebreken voor eigen rekening en risico binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht herstellen. De kosten die opdrachtnemer maakt ten behoeve van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van dit artikel niet door de garantie worden gedekt, zullen aan opdrachtgever tegen de op dat moment geldende tarieven in rekening worden gebracht.
 • 10.5  Indien opdrachtgever niet handelt in het kader van beroep- en of bedrijf, is de wettelijke (non) conformiteitsregeling van toepassing.

11. Aansprakelijkheid opdrachtgever 

 • 11.1  De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 • 11.2  Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
 • 11.3  Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
 • 11.4  De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de opdrachtnemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

12. Aansprakelijkheid opdrachtnemer 

 • 12.1  In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de opdrachtnemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend.
 • 12.2  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 10% van de aannemingssom.
 • 12.3  Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de opdrachtnemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
 • 12.4  De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
 • 12.5  De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de opdrachtnemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.
 • 12.6  Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag de opdrachtnemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.
 • 12.7  De uit dit artikel voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

13. Ontbinding 

 • 13.1  De opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de opdrachtgever gericht schrijven zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, zulks onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht tot schadevergoeding, in de volgende gevallen: 
  • indien de opdrachtgever een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of wordt aangevraagd of wordt uitgesproken, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld en ingeval van een stille bewindvoering, dan wel enig deel van zijn vermogen wordt beslagen/geëxecuteerd of soortgelijke maatregelen of naar de mening van opdrachtnemer aannemelijk is dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet meer na kan of zal komen;
  • indien opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
 • 13.2  Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding heeft de opdrachtnemer, onverminderd zijn recht op schadevergoeding het recht om de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken zaken en/of het reeds uitgevoerde werk voor rekening van de opdrachtgever naar hem terug te sturen respectievelijk af te breken en de voor deze zaken respectievelijk dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen.
 • 13.3  De vorderingen die de opdrachtnemer ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schaden en kosten zijn terstond geheel opeisbaar. In geval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en met verrekening van hetgeen de opdrachtnemer toekomt als (schade)vergoeding.

14. Slotbepalingen 

 • 14.1  Indien opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, dan staat opdrachtnemer ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht zijn en zullen worden genomen. Opdrachtnemer zal in dat kader relevante informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. De verwerker van persoonsgegevens zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorg dragen.
 • 14.2  Op alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.